Đóng

Năm 2017

11/02/2017

Tờ trình Số: 06/2017/TTr/HĐQT-VTSR

V/v: Thông qua kế hoạch Đăng ký công ty đại chúng, Lưu ký tập trung cổ phiếu và Đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX); Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2017 để thực hiện. (xem tại đây)

Thông tin liên quan