Đóng

Năm 2017

11/02/2017

Tờ trình Số: 01/2017/TTr/HĐQT-VTSR

V/v Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc năm 2017 (xem tại đây)

Thông tin liên quan