Đóng

Tin tức cổ đông

28/07/2017

Thông báo số 2807/2017/CV-VTSR

Thông báo số 2807/2017/CV-VTSR ngày 28/07/2017 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước: Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2017.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan