Thông báo quy hoạch chi tiết xây dựng (Tỷ lệ 1/2000) Dự án Côn Sơn Resort, phường Cộng Hòa, TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương

21/01/2013