Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung AAV

13/05/2019

Thông báo số 502/TB-SGDHN ngày 13/05/2019 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc MCK AAV.

Toàn văn bản thông báo xem tại đây.