Đóng

Tin tức cổ đông

14/03/2019

THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Thông tin chi tiết:

1. Ông Dương Văn Điệp – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc  đăng ký chuyển nhượng 575.000 quyền mua CP (xem tại đây)

2. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc  đăng ký chuyển nhượng 575.000 quyền mua CP (xem tại đây)

3. Ông Nguyễn Minh Xô – Phó Tổng giám đốc  đăng ký chuyển nhượng 258.750 quyền mua CP (xem tại đây)

4. Bà Đỗ Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát  đăng ký chuyển nhượng 161.000 quyền mua CP (xem tại đây)

5. Ông Nguyễn Trương Khôi – Thành viên Ban kiểm soát  đăng ký chuyển nhượng 258.750 quyền mua CP (xem tại đây)

Thông tin liên quan