Đóng

Tin tức cổ đông

01/10/2018

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Thông tin chi tiết:

1. Ông Nguyễn Hưng Long (Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT) đăng ký bán 500.000 CP (xem tại đây)

2. Ông Nguyễn Thanh Bình (Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT) đăng ký bán 500.000 CP (xem tại đây)

3. Bà Thái Quỳnh Hoa (Người có liên quan với Tổng Giám đốc) đăng ký bán 500.000 CP (xem tại đây)

Thông tin liên quan