Đóng

Quan hệ cổ đông

29/06/2018

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Ngày 29/06/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc đã thông qua bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 1 bao gồm 12 chương, 50 Điều. Thông tin chi tiết:
Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc (Xem tại đây)
Thuyết minh những sửa đổi, bổ sung (Xem tại đây)
Thông tin liên quan