Đóng

2018

31/08/2018

Nghị quyết HĐQT số 3008-7/2018/NQ/HĐQT-VTSR

Nghị quyết số 3008-7/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 30/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và chủ trương thay đổi nhân sự HĐQT của Công ty CP Hồng Hưng; thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Công ty CP Hồng Hưng

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan