Đóng

2018

30/08/2018

Nghị quyết HĐQT số 3008-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR

Nghị quyết số 3008-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 30/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu cho Cổ đông Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan