Đóng

2018

28/08/2018

Nghị quyết HĐQT số 2708-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR

Nghị quyết số 2708-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 27/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan