Đóng

2018

17/10/2018

Nghị quyết HĐQT số 1710-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR

Nghị quyết số 1710-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 17/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan