Đóng

2018

20/11/2018

Nghị quyết HĐQT số 2011-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR

Nghị quyết số 2011-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 20/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc Về việc Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan