Đóng

2018

08/01/2018

Nghị quyết HĐQT số 0801-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR

Nghị quyết HĐQT số 0801-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 08/01/2018 Về việc Tổng kết, đánh giá  việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 04/2017 và cả năm 2017 đã phân bổ cho từng Công ty con, bộ phận Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan