Đóng

2018

03/07/2018

Nghị quyết HĐQT số 0207-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR

Nghị quyết số 0207-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 02/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên 2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan