Đóng

2017

17/04/2017

Nghị Quyết của HĐQT số 1704-2/NQ/HĐQT-VTSR

Nghị Quyết của HĐQT số 1704-2/NQ/HĐQT-VTSR ngày 17/4/2017 Về việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BCTC 2017 và soát xét 6 tháng đầu năm 2017; Lựa chọn Đơn vị Tư vấn niêm yết Cổ phiếu Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan