Đóng

2018

13/06/2018

Mẫu tài liệu sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông 2018

1. Thư xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Xem tại đây)

2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Xem tại đây)

3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Xem tại đây)

4. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Xem tại đây)

Thông tin liên quan