Đóng

Điều lệ công ty

18/10/2018

Điều lệ Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc

Bản Điều lệ gồm 21 chương 57 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhất trí thông qua ngày 29/6/2018, được Hội đồng quản trị cập nhật tháng 10 năm 2018 tại trụ sở chính Công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Thông tin chi tiết:
Điều lệ Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc (Xem tại đây)