Đóng

Điều lệ công ty

29/06/2018

Điều lệ Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc

Ngày 29/06/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc đã thông qua bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 bao gồm 21 chương, 57 Điều. Thông tin chi tiết:
Điều lệ Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc (Xem tại đây)
Thuyết minh những sửa đổi, bổ sung (Xem tại đây)