Đóng

2018

13/06/2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I. THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

II. MẪU TÀI LIỆU SỬ DỤNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

1. Thư xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Xem tại đây)

2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Xem tại đây)

3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Xem tại đây)

4. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Xem tại đây)

III. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

A. Các Báo cáo

1. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng, kế hoạch hoạt động trong năm 2018 (Xem tại đây)

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018. (Xem tại đây)

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty  năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018. (Xem tại đây)

B. Các Tờ trình

1. Tờ trình số 01/2018/TTr/HĐQT-VTSR Về việc Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (Xem tại đây)

2. Tờ trình số 02/2018/TTr/HĐQT-VTSR Về việc: Kế hoạch chi trả cổ tức cho Cổ đông năm 2017 (Xem tại đây)

3. Tờ trình số 03/2018/TTr/HĐQT-VTSR Về việc: Thù lao Hội đồng quả trị và Ban kiểm soát năm 2018 (Xem tại đây)4. Tờ trình số 04/2018/TTr/HĐQT-VTSR Về việc: Lựa chọn tổ chức Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (Xem tại đây)

5. Tờ trình số 05/2018/TTr/HĐQT-VTSR Về việc: Tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 (Xem tại đây)

6. Tờ trình số 06/2018/TTr/HĐQT-VTSR Về việc: Miễn nhiệm, thay thế, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 (Xem tại đây)

7. Tờ trình số 07/2018/TTr/BKS-VTSR Về việc: Miễn nhiệm, thay thế Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 (Xem tại đây)

Sơ yếu lý lịch các ứng viên bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (Xem tại đây)

8. Tờ trình số 08/2018/TTr/HĐQT-VTSR Về việc: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc (Xem tại đây)

Dự thảo và thuyết minh Điều lệ sửa đổi. (Xem tại đây)

9. Tờ trình số 09/2018/TTr/HĐQT-VTSR Về việc: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội  bộ về quản trị công ty của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc (Xem tại đây)

Dự thảo và thuyết minh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (Xem tại đây)

IV. BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Xem tại đây)

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Xem tại đây)

Thông tin liên quan