Đóng

23/02/2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa Ốc

 

Sáng ngày 23/02/2017 vào hồi 8h30, tại Tầng 8 Tòa Nhà Việt Tiên Sơn – Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc (VTSR) đã tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ đông thường niên Năm 2017. Đại hội có sự tham dự họp trực tiếp và ủy quyền tham dự của 87 Cổ đông đại diện cho 9.983.400 cổ phần tương đương với tỷ lệ 79,87% tổng số cổ phần lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội cũng chào đón sự tham dự đông đủ của các Quý vị khách mời.

image002

          Với tinh thần làm việc trách nhiệm và nhất trí cao của các Cổ đông tại Đại hội, các Kế hoạch và định hướng của Hội đồng Quản trị Công ty đề ra đã được Đại hội biểu quyết và thông qua với tỷ lệ tán thành tuyệt đối là 100%, các vấn đề đã thông qua bao gồm:

  • Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. Kế hoạch, phương hướng, chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
  • Thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả cổ tức cho Cổ đông Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc năm 2016 với tỷ lệ 10% trên mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt.
  • Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và mức thưởng vượt Kế hoạch kinh doanh năm 2017 cho HĐQT.
  • Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong Danh sách 05 Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận.
  • Thông qua Tờ trình Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, bao gồm 11 chương và 77 điều.
  • Thông qua Tờ trình về kế hoạch Đăng ký công ty đại chúng với UBCK Nhà nước (SSC), Lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), đồng thời ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2017 để thực hiện các vấn đề nêu trên.
  • Thông qua Tờ trình về số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021, của Công ty CP Việt Tiên Sơn Điạ ốc: 05 Thành viên.
  • Thông qua Tờ trình Danh sách đề cử để bầu 05 Thành viên HĐQT và kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2017 – 2021, bao gồm Danh sách trúng cử vào HĐQT.
  • Thông qua Tờ trình về số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, của Công ty CP Việt Tiên Sơn Điạ ốc: 03 Thành viên.
  • Thông qua Tờ trình Danh sách đề cử để bầu 03 Thành viên BKS và kết quả bầu BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, bao gồm Danh sách trúng cử vào BKS.

 

          Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc đã kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 11h30 phút cùng ngày, đây là một tín hiệu tốt đẹp cho sự thuận lợi trong việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

PV. Mạnh Hùng – VTSR

Thông tin liên quan