Đóng

2018

19/09/2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

I. THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Xem tại đây)

2. Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Xem tại đây)

II. MẪU TÀI LIỆU SỬ DỤNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

1. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Xem tại đây)

2. Mẫu thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Xem tại đây)

3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Xem tại đây)

4. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Xem tại đây)

III. CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

1. Tờ trình số 10/2018/TTr/HĐQT-VTSR Về việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Thông qua Định hướng chiến lược và Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2018-2021. (Xem tại đây)

2. Tờ trình số 11/2018/TTr/HĐQT-VTSR Về việc Hủy phương án phát hành cổ phiếu được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/6/2018 và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018. (Xem tại đây)

3. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Xem tại đây)

IV. BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Xem tại đây)

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Xem tại đây)

 

 

Thông tin liên quan