Đóng

Tin tức cổ đông

11/03/2019

Công văn số 1103/2019/CV-VTSR

Công văn số 1103/2019/CV-VTSR ngày 11/03/2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Nội dung thông tin công bố:

Theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc công bố thông tin vi phạm tăng vốn điều lệ năm 2016 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Công văn số 1488/UBCK-GSĐC ngày 11/03/2019, Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc xin công bố thông tin chi tiết về thời điểm hoàn thành góp vốn của 03 đợt tăng vốn điều lệ năm 2016 như sau:

  1. Ngày 25/1/2016 Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án tăng vốn từ 10 tỷ lên 50 tỷ, sau đó Công ty tiến hành nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lên Phòng đăng ký kinh doanh, đến ngày 18/02/2016 Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (thay đổi lần thứ 6) với số vốn điều lệ là 50 tỷ, việc góp vốn thực tế được các cổ đông thực hiện từ ngày 1/2/2016 đến ngày 22/3/2016 hoàn thành góp đủ số vốn tăng;
  2. Ngày 8/8/2016 Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án tăng vốn từ 50 tỷ lên 100 tỷ, sau đó Công ty tiến hành nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lên Phòng đăng ký kinh doanh, đến ngày 16/08/2016 Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (thay đổi lần thư 7) với số vốn điều lệ là 100 tỷ, việc góp vốn thực tế được các cổ đông thực hiện trong ngày 5/10/2016 hoàn thành góp đủ số vốn tăng;
  3. Ngày 25/11/2016 Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án tăng vốn từ 100 tỷ lên 125 tỷ, sau đó Công ty tiến hành nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lên Phòng đăng ký kinh doanh, đến ngày 29/11/2016 Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (thay đổi lần thứ 8) với số vốn điều lệ là 125 tỷ, việc góp vốn thực tế được các cổ đông thực hiện trong ngày 6/12/2016 hoàn thành góp đủ số vốn tăng.

Việc kê khai chưa chính xác thời điểm hoàn thành tăng vốn để điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xuất phát từ nhận thức chưa đúng của Công ty (nhầm lẫn với quy định góp đủ vốn trong vòng 90 ngày tại điều 112 Luật Doanh nghiệp 2014), tuy nhiên sau đó các cổ đông của Công ty đã hoàn thành góp đủ số vốn tăng như đã trình bày ở trên.

Sau khi nhận thức được vi phạm, Công ty đã nộp hồ sơ liên quan đến quá trình góp vốn đến Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương để báo cáo và đã nhận được ý kiến chỉ đạo của Phòng đăng ký kinh doanh và Thanh tra sở KHĐT.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan