Công văn số 8/2021/CV-VTSR

04/02/2021

Công văn số 8/2021/CV-VTSR ngày 04/02/2021 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:

  1. Ông Trương Thanh Sơn có đơn xin miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và đơn xin từ chức TGĐ Công ty nhiệm kỳ 2017-2021

 Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây