Đóng

Tin tức cổ đông

31/08/2018

Công văn số 3108-1/2018/CV-VTSR

Công văn số 3108-1/2018/CV-VTSR ngày 31/8/2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

– Nghị quyết số 3008-7/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 30/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và chủ trương thay đổi nhân sự HĐQT của Công ty CP Hồng Hưng; thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Công ty CP Hồng Hưng..

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan