Công văn số 3011-1/2020/CV-VTSR

30/11/2020

Công văn số 3011-1/2020/CV-VTSR ngày 30/11/2020 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:

  1. Do có sự sai sót trong quá trình chuẩn bị tài liệu và đánh máy, công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc xin được đính chính một số nội dung đã công bố trong Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2511-2/2020/NQ/HĐQT-VTSR, ngày 25/11/2020 về vệc điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.