Công văn số 3010-5/2018/CV-VTSR

30/10/2018

Công văn số 3010-5/2018/CV-VTSR ngày 30/10/2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

– Nghị quyết số 3010-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 30/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

– Thông báo thay đổi nhân sự số 3010-3/2018/TB-VTSR ngày 30/10/2018.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.