Công văn số 2912-1/2020/CV-VTSR

29/12/2020

Công văn số 2912-1/2020/CV-VTSR ngày 29/12/2020 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:

  1. Nghị quyết số 2812-2/2020/NQ/HĐQT-VTSR ngày 28/12/2020 của Hội đồng quản trị về vệc thanh lý hợp đồng hợp tác liên danh dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thành Đông - Sao Đỏ.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.