Công văn số 2909-3/2018/CV-VTSR

29/09/2018

Công văn số 2909-3/2018/CV-VTSR ngày 29/9/2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

– Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2018.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.