Công văn số 2907-2/2019/CV-VTSR

29/07/2019

Công văn số 2907-2/2019/CV-VTSR ngày 29/07/2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:

  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết (6 tháng đầu năm 2019) số 2907-1/2019/BCQT/HĐQT-VTSR ngày 29/07/2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.