Đóng

Tin tức cổ đông

29/06/2018

Công văn số 2906-3/2018/CV-VTSR

Công văn số 2906-3/2018/CV-VTSR ngày 29/06/2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước:

  1.  Biên bản số 2906-1/2018/BB/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 29/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
  2.  Nghị quyết số 2906-2/2018/BB/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 29/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Các tài liệu này đã được công bố trên Website của Công ty theo đường dẫn:

http://viettienson.com/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-hdqt/nam-2018/

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan