Đóng

Tin tức cổ đông

30/03/2018

Công văn số 28/2018/CV-VTSR

Công văn số 28/2018/CV-VTSR ngày 30/3/2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước:

  1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 Công ty mẹ và hợp nhất của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.
  2. Giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 Công ty mẹ và hợp nhất của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan