Công văn số 2808-2/2018/CV-VTSR

28/08/2018

Công văn số 2808-2/2018/CV-VTSR ngày 28/8/2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

– Nghị quyết số 2708-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 27/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.