Đóng

Tin tức cổ đông

28/05/2018

Công văn số 2805.1/2018/CV-VTSR

Công văn số 2805.1/2018/CV-VTSR ngày 28/5/2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước:

          1. Quyết định số 287/QĐ-SGDHN ngày 25/05/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan