Công văn số 2802-4/2019/CV-VTSR

28/02/2019

Công văn số 2802-4/2019/CV-VTSR ngày 28/02/2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

– Nghị quyết số 2802-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR ngày 28/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

– Thông báo thay đổi nhân sự số 2802-3/2019/TB-VTSR ngày 28/02/2019.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.