Công văn số 2705-3/2019/CV-VTSR

27/05/2019

Công văn số 2705-3/2019/CV-VTSR ngày 27/05/2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

– Nghị quyết số 2705-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR ngày 27/05/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Hà Nội – Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.