Công văn số 2611-1/2020/CV-VTSR

26/11/2020

Công văn số 2611-1/2020/CV-VTSR ngày 26/11/2020 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:

  1. Nghị quyết số 2511-2/2020/NQ/HĐQT-VTSR ngày 25/11/2020 của Hội đồng quản trị về vệc điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.