Công văn số 2504-3/2019/CV-VTSR

25/04/2019

Công văn số 2504-3/2019/CV-VTSR ngày 25/04/2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

  • Biên bản số 2504-1/2019/BB/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
  • Nghị quyết số 2504-2/2019/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.