Đóng

Tin tức cổ đông

24/05/2018

Công văn số 2405/2018/CV-VTSR

Công văn số 2405/2018/CV-VTSR ngày 24/5/2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước:

  1. Biên bản họp số 2305-1/2018/BB/HĐQT-VTSR ngày 23/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.
  2. Nghị quyết số 2305-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 23/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan