Công văn số 2306-1/2020/CV-VTSR

23/06/2020

Công văn số 2306-1/2020/CV-VTSR ngày 23/6/2020 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc xin công bố thông tin Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (bao gồm soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020) là Công ty TNHH Kiểm toán TTP, theo Hợp đồng số 173/2020/HĐKT ngày 22/6/2020 được ký kết giữa hai bên.

Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán này đã được HĐQT Công ty thông qua theo Nghị quyết số 2404-2/2020/NQ/HĐQT-VTSR ngày 24/4/2020.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.