Công văn số 2210-1/2018/CV-VTSR

22/10/2018

Công văn số 2210-1/2018/CV-VTSR ngày 22/10/2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

– Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, thay đổi lần thứ 9 ngày 22 tháng 10 năm 2018.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.