Công văn số 2107-2/2020/CV-VTSR

21/07/2020

Công văn số 2107-3/2020/CV-VTSR ngày 21/7/2020 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:

  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020 số 2107-1/2020/BCQT/HĐQT-VTSR ngày 21/7/2020 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.