Công văn số 2101-04/2021/CV-VTSR

21/01/2021

Công văn số 2101-04/2021/CV-VTSR ngày 21/01/2021 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:

  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2020 số 2101-1/2021/BCQT/HĐQT-VTSR ngày 21/01/2021 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.