Công văn số 2011-3/2018/CV-VTSR

20/11/2018

Công văn số 2011-3/2018/CV-VTSR ngày 20/11/2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

– Nghị quyết số 2011-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 20/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc Về việc Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.