Đóng

Tin tức cổ đông

20/07/2018

Công văn số 2007-2/2018/CV-VTSR

Công văn số 2007-2/2018/CV-VTSR ngày 20/7/2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

Nghị quyết số 1907-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 19/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc thông qua chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan