Đóng

Tin tức cổ đông

19/09/2018

Công văn số 1909-1/2018/CV-VTSR

Công văn số 1909-1/2018/CV-VTSR ngày 19/9/2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

– Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2018 kèm nội dung, chương trình.

– Giấy ủy quyền, mẫu thẻ biểu quyết , tờ trình và dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2018.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan