Công văn số 1901-2/2021/CV-VTSR

19/01/2021

Công văn số 1901-2/2021/CV-VTSR ngày 19/01/2021 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:

  1. Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2020, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2020 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.
  2. Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Quý IV năm 2020 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

 Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.