Công văn số 1805-2/2017/CV-VTSR

18/05/2017

Công văn số 1805-2/2017/CV-VTSR ngày 18/05/2017 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

  1. Thông báo số 1805-1/2017/CV-VTSR ngày 18/05/2017 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận trở thành Công ty đại chúng theo quy định của Luật chứng khoán.
  2. Công văn số 2756/UBCK-GSĐC ngày 17/05/2017 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, về việc chấp thuận Hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.