Công văn số 1804-2/2019/CV-VTSR

18/04/2019

Công văn số 1804-2/2019/CV-VTSR ngày 18/04/2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

  1. Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2019, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.
  2. Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Quý I năm 2019 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.