Đóng

Tin tức cổ đông

17/11/2017

Công văn số 1711/2017/CV-VTSR

Công văn số 1711/2017/CV-VTSR ngày 17/11/2017 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước:

1. Biên bản họp số 1611-1/2017/BB/HĐQT-VTSR ngày 16/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

2. Nghị quyết số 1611-2/2017/NQ/HĐQT-VTSR ngày 16/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan