Công văn số 1710-6/2018/CV-VTSR

17/10/2018

Công văn số 1710-6/2018/CV-VTSR ngày 17/10/2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

– Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

– Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

– Công văn giải trình chênh lệch BCTC QUý III năm 2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.